Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρέχεται για τη προστασία ευπαθών ομάδων καταναλωτών, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010).

Με νεότερη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ, τα κριτήρια ένταξης, καθώς και η χορηγούμενη έκπτωση στους δικαιούχους και καταργήθηκε η απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων (αρ. 2153/3.4.96) με την οποία θεσπίστηκε το ειδικό Τιμολόγιο Πολυτέκνων (ΓΤ).

Κοινωνικό τιμολόγιο – Αίτηση: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Όσον αφορά την αίτηση για κοινωνικό τιμολόγιο, υπάρχουν δύο κατηγορίες, με διαφορετικές χρεώσεις και κριτήρια ένταξης:

 • ΚΟΤ Α’:Στην ΚΟΤ Α, αίτηση μπορούν να κάνουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
 • ΚΟΤ Β’:Στην ΚΟΤ Β, αίτηση μπορούν να κάνουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κοινωνικό τιμολόγιο:

Κοινωνικό τιμολόγιο – κριτήρια

Σκέφτεστε να αλλάξετε πάροχο ενέργειας στο σπίτι; Δείτε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για ΚΟΤ, και επωφεληθείτε από την έκπτωση στην τιμή της κιλοβατώρας που προστίθεται σε όλα τα προγράμματα της nrg!

 • Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια του πίνακα παρακάτω:
Σύνθεση νοικοκυριού Εισοδηματικό όριο
 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό  9.000 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος  13.500 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη  15.750 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη  18.000 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη  24.750 ευρώ
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη  27.000 ευρώ
 • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.
 • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
 • Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
 • Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Κάθε πελάτης που πληροί τα κριτήρια για κοινωνικό τιμολόγιο μπορεί να κάνει αίτηση και να επωφεληθεί από την έκπτωση.

Η nrg είναι η μοναδική εταιρεία που εφαρμόζει την έκπτωση ΚΟΤ σε όλα τα προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος.

Δείτε τα Προγράμματα

 

Κοινωνικό τιμολόγιο και όρια κατανάλωσης σε κιλοβατώρες

Το κοινωνικό τιμολόγιο εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου:

Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης (120ημερών) για τιμολόγηση με ΚΟΤ Α’ και ΚΟΤ Β’:

 Σύνθεση νοικοκυριού Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης
 Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.400 kWh
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.600 kWh
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 1.700 kWh
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 1.800 kWh
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 1.900 kWh
 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 2.000 kWh

 

 • Για κατανάλωση μικρότερη των 200 kWh ανά τετράμηνο, δεν υπολογίζεται έκπτωση ΚΟΤ.
 • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.
 • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει καιάτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλοςπροστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (2.400 kWh) αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Διαβάστε επίσης: Πώς να κάνετε οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος

Κοινωνικό τιμολόγιο – έκπτωση: Τι ισχύει με τους παρόχους ρεύματος;

Αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο μπορείτε να κάνετε όποιον πάροχο ενέργειας κι αν χρησιμοποιείτε.

Ο Προμηθευτής θα εφαρμόζει τις τιμές χρέωσης Προμήθειας βάσει του Οικιακού Τιμολογίου που έχει επιλέξει ο εκάστοτε πελάτης και επί αυτών θα υπολογίζει την έκπτωση του ΚΟΤ ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας σε €/kWh

ΚΟΤ Α’ ΚΟΤ Β’
 0,075€/kWh 0,045€/kWh

Έκπτωση ΚΟΤ στους οικιακούς πελάτες nrg

Ο πελάτης nrg που εντάσσεται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, απολαμβάνει τις χαμηλότερες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, καθώς η έκπτωση εφαρμόζεται σε όλα τα εμπορικά οικιακά προγραμμάτα και μάλιστα χωρίς προϋπόθεση συνέπειας!

Έτσι με την επιλογή του νέου οικονομικού προγράμματος για το σπίτι Smart nrg, ο καταναλωτής με ΚΟΤ Β’ και κατανάλωση 4μήνου εντός ορίων ΚΟΤ, θα πληρώνει μόλις 0,0169€/kWh!

Προσοχή: Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πάροχο, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τα «ψιλά γράμματα»: πολλές φορές, η έκπτωση στην τιμή της κιλοβατώρας προστίθεται μόνο στα βασικά προγράμματα κάθε παρόχου!

Η nrg είναι ο μοναδικός πάροχος ενέργειας που προσφέρει την έκπτωση ΚΟΤ σε ΟΛΑ τα προγράμματα! Επιλέξτε σήμερα οποιοδήποτε πρόγραμμα ενέργειας για το σπίτι από την nrg, και επωφεληθείτε από τη μέγιστη δυνατή έκπτωση που μπορείτε να λάβετε!

Είστε δικαιούχος του κοινωνικού τιμολογίου;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε για να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία ένταξης στο ΚΟΤ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Αίτηση κοινωνικού τιμολογίου – ποια είναι η διαδικασία ένταξης;

Οι αιτήσεις ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο 2021 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν μία σύντομη περίληψη των βασικών σημείων της Απόφασης και παρέχονται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Κάντε αίτηση στην ΗΔΙΚΑ για κοινωνικό τιμολόγιο

Τι χρειάζεται για το κοινωνικό τιμολόγιο;

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επωφεληθεί από το κοινωνικό τιμολόγιο κάνοντας αίτηση στο ειδικό site της ΗΔΙΚΑ, όπου μπορεί να δει αμέσως αν πληροί τις προϋποθέσεις για κοινωνικό τιμολόγιο.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή της συζύγου του.

Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο μόνον για την παροχή της κύρια κατοικίας.

Διαδικασία τιμολόγησης κατά την ένταξη ή απένταξη στο ΚΟΤ Α’ ή ΚΟΤ Β’

Κατά την έκδοση του πρώτου Εκκαθαριστικού λογαριασμού, μετά την αρχική ημερομηνία ένταξης του δικαιούχου, το νέο ΚΟΤ δεν εφαρμόζεται για το σύνολο της κατανάλωσης του συγκεκριμένου λογαριασμού, αλλά μόνον για την περίοδο κατανάλωσης που έπεται της ημερομηνίας ένταξης στο νέο ΚΟΤ.

Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της κατανάλωσης με το ΚΟΤ, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών ένταξης με τη μέση ημερήσια κατανάλωση του υπόψη λογαριασμού (kWh/ημέρες Εκκαθαριστικού λογαριασμού).

Κατηγορίες πελατών που ευνοούνται από το κοινωνικό τιμολόγιο

Με το ΚΟΤ ευνοούνται όλες οι κατηγορίες ευάλωτων πελατών, καθώς μειώνονται οι τιμές χρέωσης των βασικών τιμολογίων Γ1 και Γ1Ν και οι υπόλοιπες κατηγορίες Ευάλωτων, από την επιπλέον έκπτωση 8% στη χρέωση προμήθειας.

Κοινωνικό τιμολόγιο σε άλλο πάροχο

Οι πελάτες της nrg που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) εκτός από την έκπτωση που λαμβάνουν ήδη από την πολιτεία 0,075€/kWh (ΚΟΤ Α) και 0,045€/kWh (ΚΟΤ Β), επωφελούνται και από τις εκπτώσεις των οικιακών προγραμμάτων του παρόχου.

Συνεπώς, οι ενταγμένοι στο ΚΟΤ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι οικιακοί πελάτες της nrg,  επωφελούνται και από την κατάργηση του παγίου και του 2ου κλιμακίου στη χρέωση ενέργειας για καταναλώσεις άνω των 2.000kWh και εφόσον επιλέξουν να λαμβάνουν το λογαριασμό τους μόνο ηλεκτρονικά από τη σχετική έκπτωση των 5€ ανά λογαριασμό!

Είστε δικαιούχος ΚΟΤ;

Σας προσφέρουμε το φθηνότερο πρόγραμμα ρεύματος στην αγορά καθώς και δωροκάρτες  SHELL αξίας 25€!

 

Ενημερωθείτε σήμερα!
Call Now Button